Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2016 i Bostadsrättsföreningen Solhjulet 

Måndagen den 23 maj 2016 klockan 19:00 i Edsbergskyrkans församlingssal, Edsberg

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande för stämman

3. Val av protokollförare

4. Val av två justeringsmän

5. Upprättande av förteckning över närvarande och fastställande av röstlängd

6. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna

7. Styrelsens årsredovisning

8. Revisorernas berättelse

9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Fråga om användande av överskott eller täckande av underskott

12. Föredragning av budget för innevarande år

13. Fråga om arvoden för styrelse, revisorer och valberedning

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

15. Val av revisorer och suppleanter

16. Val av ledamöter och suppleanter i valberedningen

17. Av medlemmarna i stadgeenlig ordning anmälda ärenden

(Föreligger inga, inkomna frågor besvaras under §7)

18. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden:

a) ändring av stadgarna så att avgift kan tas ut vid andrahandsuthyrning:
10 § kompletteras »...Föreningen får utta avgift för andrahandsupplåtelse med
10% av vid varje tid gällande basbelopp enligt lagen om allmän försäkring...«

19. Avslutning av stämman

Edsberg den 8 maj 2016
STYRELSEN